כללית און-ליין
השתלות איברים

כרטיס אדי לתרומת איברים - המרכז הלאומי להשתלות

המרכז הלאומי להשתלות ,יחידה של משרד הבריאות, הנו הגוף היחיד בישראל בו נרשמים להשתלה ובאמצעותו מתקיימת הקצאת (חלוקה) האיברים להשתלה. כמו כן, לפני כל ניתוח השתלה בארץ, מתורם חי או מתורם נפטר, נדרש אישור פרטני של המרכז הלאומי להשתלות- משרד הבריאות. פעילות המרכז הלאומי להשתלות מעוגנת בחוק השתלות איברים התשס"ח- 2008 המרכז הוקם על ידי משרד הבריאות בשנת 1994 במטרה לייסד בארץ גוף ממלכתי וניטרלי שינהל ויתאם את מערך תרומות האיברים והשתלות. את מדיניות המרכז מתווה ועדת היגוי בראשות יו"ר המרכז, הכוללת, את בכירי המשתילים, ונציגים מתחום הפסיכולוגיה, המשפט, האתיקה ועמותות ממתינים להשתלה ומושתלים.
 

מטרות המרכז הלאומי להשתלות:

  1. הגדלת מספר תרומות האיברים והרקמות בישראל
  2. ניצול אופטימלי של איברים המיועדים להשתלה
  3. הפעלת מדיניות הקצאת איברים שוויונית ושקופה
  4. ניהול מערך אבטחת איכות בתחום התרומות וההשתלות
  5. העלאת מודעות ונכונות הציבור לתרומת איברים
  6. הגדלת מאגר החתומים על כרטיס תורם - "כרטיס אדי"
  7. תמיכה וליווי משפחות שתרמו איברים של בני משפחתם, באמצעות הנצחה וקבוצות תמיכה. 
  8. הפעלת תוכניות להשתלה מתורמים חיים, כולל הפעלת ועדה ארצית לאישור ההשתלות.

המרכז קיימים 4 מערכי פעילות עיקריים:

1) מערך תרומות איברים מתורמים נפטרים

בכל מרכז רפואי ובית חולים בישראל נמצאת אחות מתאמת השתלה מטעם המרכז הלאומי להשתלות. מתאמת ההשתלה אחראית על: איתור תורמים הפוטנציאליים, ביצוע הפנייה למשפחת הנפטר, מתן ליווי ותמיכה מרביים למשפחה לאורך תהליך קבלת ההחלטה על התרומה. מתאמת ההשתלה אחראית גם על הדרכת הצוותים הרפואיים בנושא איתור וטיפול בתורמי איברים, וקיום הפרוטוקולים הרפואיים הנדרשים להליך התרומה ולהנצלת האיבר. בתפקידן זה המתאמות הן עובדות המרכז הלאומי להשתלות, כפופות למרכז מקצועית ומקבלות ממנו את מלוא ההכשרה והתמיכה הנדרשים לתפקידן.
לצד מתאמת ההשתלה פועל בבית החולים רופא נאמן השתלות שתפקידו לרכז את הטיפול הרפואי לשימור איברים ואת קידום נושא תרומת איברים בבית החולים.
למתאמות השתלה ולנאמני ההשתלות אין כל קשר לממתינים להשתלה. קיימת הפרדה מוחלטת בין תהליך התרומה לקבלת החלטות על ההשתלה.
המרכז הלאומי מקיים מערך ייחודי של הוקרה ותמיכה במשפחות התורמים. 

2) מערך רישום חולים והקצאת איברים

המרכז הלאומי להשתלות הוא הגוף היחידי בישראל המרכז את רישום המועמדים להשתלה מכל הארץ.  החולה יכול לבחור את בית החולים בו תתבצע ההשתלה וצוות יחידת ההשתלות יבצע את רישום החולה. רשימת הממתינים להשתלה מנוהלת על ידי המרכז באופן ממוחשב. המיקום ברשימה נקבע על ידי קריטריונים אשר גובשו על ידי ועדת ההיגוי של המרכז והם כוללים את גיל החולה, דחיפות רפואית, התאמת רקמות בין התורם לחולה, זמן המתנה להשתלה וקריטריונים רפואיים נוספים. המיקום ברשימה משתנה באופן ממוחשב כל העת בהתאם לשינויים בנתונים, לדוגמה: החמרה במצבו הרפואי של הממתין, גריעה או תוספת של ממתינים וכו'.
רק לאחר שמתקבלת אצל מתאמת ההשתלות הסכמה לתרומת איברים, מועברים נתוני התורם למרכז הלאומי להשתלות ומוזנים למערכת הממוחשבת. המערכת מצליבה את נתוני התורם עם נתוני הממתינים ומאתרת את הממתינים המתאימים על פי החישוב הממוחשב של הקדימות.
ההחלטה על הקצאת האיבר נמצאת בלעדית בידי המרכז הלאומי להשתלות.

3) מערך תרומת איברים מתורמים חיים

המרכז הלאומי להשתלות מרכז את הפעילות הקשורה באישור תרומות מתורמים חיים - כל השתלה מתורם חי (כליה, אונת כבד או אונת ראה) מבוצעת רק לאחר קבלת אישור המרכז
כמו כן, מרכז את ישיבת ועדת הערכה מרכזית, על פי חוק השתלת איברים התשס"ח-2008
אשר מטרתה לבדוק כי המניע לתרומה הינו אלטרואיסטי, דהיינו, התורם מוכן לתרום איבר מגופו בעודו בחיים לאדם שאינו קרוב משפחתו מדרגה ראשונה מתוך רצון חופשי ללא הבטחה או ציפייה לקבל תגמול  עבור התרומה, למעט החזרים הקבועים בחוק ובתקנות לחוק ההשתלות, שניתנים לתורמים על ידי המדינה. כמו כן, תפקיד הוועדה לוודא כי התורם הבין והפנים את מהות ההליך ומשמעותו, קיבל את המידע הרפואי הדרוש לו באופן סביר וזאת כדי לאפשר לתורם לקבל החלטה מושכלת האם לעבור את התהליך. הוועדה בוחנת, גם, האם התורם והנתרם הינם בעלי יכולת נפשית וקוגניטיבית להחליט האם לעבור את תהליך ההשתלה, ושאין לתורם מניעה רפואית לעבור את הליך התרומה.
בנוסף, המרכז מנהל את הטיפול בפיצוי תורמים חיים ועוסק בפיתוח תוכניות להשתלה מתורמים חיים.

4) מערך הדרכה והסברה

המרכז הלאומי להשתלות אחראי לפתח ולקיים פעילות הדרכה והסברה להעלאת המודעות לתרומות איברים. הפעילות לציבור הרחב על קהליו ומגזריו כוללת קמפיינים תקשורתיים לעידוד חתימה על כרטיס תורם  - כרטיס אדי, והגדלת הנגישות לחתימה. הפעילות לצוותים הרפואיים ולמובילי דעה מהדתות השונות כוללת הרצאות, סדנאות, וקורסים אקדמאיים. כמו כן מפתח המרכז תוכניות לעידוד החתימות על כרטיס אדי, ואף מנהל ומתפעל את מאגר החתומים הארצי. קיימת עלייה מתמדת במודעות הציבור לצורך בתרומת איברים ונרשם גידול ניכר ברשימת החותמים על כרטיס תורם אדי.

למידע נוסף https://www.adi.gov.il/