כללית און-ליין
תנאי שימוש והגנת מידע

תנאי שימוש והגנת מידע

זכויות יוצרים
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי שירותי בריאות כללית, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של שירותי בריאות כללית בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של שירותי בריאות כללית בכתב ומראש.

תנאי שימוש באתר כללית
המידע והעצות הניתנים באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ).

בעצם השימוש באתר כללית, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי שירותי בריאות כללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.

תנאי שימוש בפורומים ובבלוגים באתר כללית
כללית מספקת לגולשים שירות פורומים ומתחם בלוגים המאפשרים לגולשים לגלוש, לשאול ולהגיב בהתאם לתנאי השימוש המופיעים לעיל וגם לשוחח בינם לבין עצמם, להחליף מידע בינם לבין עצמם ולהגיב להודעות של גולשים אחרים.

על המשתמשים לספק מידע שהוא, למיטב ידיעתם, אמיתי, נכון ומדויק. אלא אם כן צוין אחרת - ובמפורש - בידי מנהלי הפורום, הבלוג ו/או האתר - כל המעלים תכנים לפורומים של כללית, או המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית, או הכותבים תגובות ("טוקבקים") למדריכים באתר כללית - ייראו בהם כאילו אין להם כל הכשרה רפואית.

הפרסום המסחרי בפורומים, ברכיבי התגובות באתר ובמתחם הבלוגים של כללית אסור, ואנו עושים כמיטב יכולתנו למנוע פרסומים מסחריים בפורומים ובבלוגים. עם זאת, כללית אינה אחראית לתוכן ההודעות של הגולשים בפורומים ובבלוגים ואינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי - או לדעות על אודות מידע מסחרי - המועלים על ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים. כללית אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שייעשה בהודעות שהועלו על־ידי הגולשים לפורומים ולבלוגים.

הפורומים והבלוגים ורכיבי התגובות באתר פתוחים לכל הגולשים באתר כללית, אולם הנהלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למחוק הודעות ותגובות ברכיבי התגובות, בפורומים ובבלוגים ו/או להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים או לבלוגים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים ובבלוגים מסוימים.

רק "גולשים רשומים" לקהילת הפורומים של כללית רשאים לשנות את תוכן ההודעות שהעלו לפורומים או למחוק אותן. המגיבים ברכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית או המעלים תגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית אינם יכולים לשנות את תוכן ההודעות או למחוק אותן.

כל התכנים המועלים על־ידי הגולשים לפורומים של אתר כללית, או לרכיב התגובות בבלוגים של אתר כללית, או לרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית הם תכנים פומביים החשופים לעין כל הגולשים האחרים.

לכל המידע המתייחס לבריאות ולרפואה, המועלה לפורומים של אתר כללית, לרכיב התגובות בלוגים של אתר כללית ולרכיב התגובות ("טוקבקים") למדריכים של אתר כללית על־ידי גולשים שאינם מנהלים - ואשר אינו מתייחס לחוויות האישיות ולניסיון החיים של הכותב עצמו, או מבוסס עליו - יש לצרף אסמכתאות בדמות קישורים למקור שעליו מתבסס המידע.

הצהרה והתחייבות של כל המשתמשים בקהילת הפורומים של כללית
בהעלותי הודעה לקהילת הפורומים של כללית אני מסכים/ה לכללי השימוש בקהילת הפורומים של כללית ואני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי ההודעה לא כוללת איומי שווא, התרעות סרק, אינה יוצרת רושם שאינו נכון לגבי מצבי הרפואי או הנפשי - ואינה כוללת דברי הסתה, דיבה, לשון הרע וסגנון החורגים מהטעם הטוב.

ידוע לי כי הודעות בעלות תוכן אובדני או הודעות שמשתמע מהן פוטנציאל גבוה לפגיעה פיזית בי, או באדם אחר, עשויות להיות מועברות לידיעת הגורמים החוקיים והבריאותיים הרלוונטיים שבאפשרותם לזהות ולאתר את שולח ההודעה.

ידוע לי כי כל חשיפה של מידע אישי אודותיי בפורום נמצאת באחריותי המלאה בלבד, וכי כללית אינה אחראית לשימוש כלשהו אשר ייעשה במידע אישי אשר הועלה על ידי לפורום.

בהעלותי הודעות לקהילת הפורומים של כללית אני מצהיר/ה, כי ידוע לי שהשימוש בקהילת הפורומים של כללית כפוף לדין הישראלי וכי אני נושא/ת באחריות המלאה, על־פי כל דין, לתכנים ולתגובות שאני מעלה לקהילה, בין אם אני גולש/ת רשום/ה בקהילה ובין אם אני גולש/ת אורח/ת. ידוע לי, כי אם אחרוג מכללים אלה, ניתן יהיה לאתר אותי ולנקוט נגדי צעדים.

מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות
כללית נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו" ו"חוק המחשבים". מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המחמירים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.

כללית מקיימת פעילות שוטפת וקבועה כדי להגן על המידע הפרטי שלך. פעילות זו מתבצעת באמצעות מערכות בקרה וניטור המשולבות בטכנולוגיה מתאימה, שנועדה לוודא כי הגישה למידע הרפואי שלך תתבצע על פי החוק כאמור. גישה למידע רפואי שלך מותנית בהרשאה חד משמעית של הצוות הרפואי והיא מנוטרת כל העת.

נתונים שנאספים על לקוחות
כל המידע הרפואי והאישי של שלך נאסף במערכות המידע של הכללית רק לצורך הטיפול בך ובמסגרת הסמכויות המוענקות לכללית על פי דין ולצורך קיום חובותיה לפי "חוק ביטוח בריאות ממלכתי". מלבד כל החומר הרפואי הנוגע לטיפולים שבוצעו, מאוחסן בידי הכללית מידע חיוני כגון מספר תעודת זהות, כתובת וגיל, ובמקרים שניתנה הרשאה מתאימה מהלקוח/ה - מספר כרטיס אשראי לצורך תשלומים באמצעות מערכת הבילינג.

אופן שמירת המידע
כל המידע מאוחסן בחוות השרתים של הכללית. חוות השרתים, כמו גם כל מערכות המידע של כללית, מאובטחת באמצעים המתקדמים בעולם. בנוסף, כללית מאחסנת חומר ארכיוני באמצעות חברת "תל בר", שהיא חברה בת של כללית. החומר הארכיוני נשמר בהתאם להוראות כל דין והוראות משרד הבריאות לעניין שמירתם של מסמכים רפואיים. החומר מאוחסן במיכלי גניזה מסומנים. הארכיון מנוהל ומאובטח על פי כללי הגנת מידע מחמירים.

נהלי אבטחת מידע
כללית מקיימת מדיניות הגנת מידע, המתעדכנת אחת לשנתיים כדי לענות לכל דרישות החוק והתקנות, וכמענה לאיומים על המידע מעת לעת ושינויים טכנולוגיים. מדיניות הגנת המידע של כללית תורגמה לשני רבדים של עשייה:

1. הוראות עבודה להגנת מידע לגורמי המחשוב הטכניים.
2. הוראות הגנת מידע לעובדים ולאנשי סיעוד ורפואה.

מדיניות הגנת המידע והוראות הגנת המידע נותנות מענה מאובטח לכל נתיב המידע הרגיש שלך בכללית.
כללית היא ארגון הבריאות הראשון בעולם שהוא בעל תקן מכון התקנים הישראלי לאבטחת מידע רפואי של האדם, תקן ISO 27799.

הממונה על אבטחת המידע בקופה
תפקידו של הממונה על הגנת המידע בכללית, ישראל גולדנברג, הוא לוודא את קיומו של תהליך השמירה וההגנה על המידע בהתאם למדיניות הגנת המידע של כללית. הממונה פועל על פי מדיניות הגנת המידע של כללית, הנחיות ועדת האתיקה העליונה להגנת המידע בכללית והוראות החוק.

הממונה משמש מנחה מקצועי לכלל הארגון לרבות פיתוח שיטות הטמעה, התוויית הוראות עבודה, בקרה וביקורת. בנוסף, בכל אחת מיחידות הכללית - לרבות מחוזות, בתי חולים וחברות בנות - מונה אדם המרכז את נושאי הגנת המידע.

כתובת הדואר האלקטרוני של הממונה על אבטחת מידע בכללית היא: israel@clalit.org.il

העברת מידע לצד שלישי
המידע נמסר לצד שלישי אך ורק לצורך טיפול רפואי או על פי הנחיות החוק. בטרם מעבירה כללית מידע לצד שלישי, היא עורכת מבדקי אבטחת מידע מקיפים, והצד השלישי, לרבות עובדיו, מתחייבים להגן על המידע וחתומים על התחייבות לשמירת סודיות.

בנוסף, מועבר דרך קבע מידע, על פי חוק, לגופים אלה:

• למשטרה - בנושא תאונות דרכים;
• לביטוח הלאומי - בנושא תאונות עבודה;
• למגן דוד אדום - נתוני פינוי באמבולנסים;
• למשרד הבריאות - דיווחים המחויבים על פי חוק, כמו דיווח על מחלות קשות.

גם כאן מתנהל תהליך של בקרה וניטור שוטף של ניהול המידע.

תלונות בנושא פגיעה בפרטיות
אדם הסבור כי המידע על אודותיו במערכת הכללית שגוי או לוקה בחסר, או שיש לו נושא לבירור הקשור בהגנת הפרטיות יכול לפנות לנציבות פניות הציבור בכללית בכתובות הבאות:
דוא"ל: pniot@clalit.org.il
פקס: 03-7605773
כתובת דואר: רח' ארלוזרוב 101, תל אביב.
יש לצרף לפניה את כל המסמכים עליהם היא נסמכת ואת נימוקי הבקשה.

כל לקוח זכאי לעיין ברשומה הרפואית הקיימת לגביו. קבלת עותק מהחומר הרפואי המלא מותנה בתשלום על פי חוק.

מדיניות הפרטיות בכללית
"מידע חסוי איש מיוחד" הוא מידע פסיכיאטרי, מידע גנטי ומידע בנוגע להריון ו/או הפסקת הריון של קטינות. הגישה למידע זה מתנהלת באמצעות מערכת הרשאות קפדנית. רק אנשי צוות רפואי ואנשי צוות מנהלי רלוונטיים, המטפלים בלקוח במרפאות, במכונים ובבתי החולים, רשאים לראות ולנהל את המידע - וזאת רק לשם הטיפול הרפואי. הגישה למידע במערכות המידע של הכללית מנוטרת ומבוקרת בכל העת, ובכל נקודת זמן ניתן לדעת מי צפה במידע הרפואי, מי ביצע בו שינויים ומתי.

שינויים במדיניות הגנת המידע
שינויים במדיניות הגנת המידע או הגנת הפרטיות יכולים להתרחש אם חל שינוי בחוק או פורסמו תקנות בעניין, או בשל שינויים טכנולוגיים, או בשל איומים חדשים על המידע. כל שינוי במדיניות הגנת המידע מובא לאישור בפני וועדת ההיגוי העליונה להגנת מידע בראשות הרופא הראשי בהנהלת כללית. שינוי במדיניות, אם יתרחש יפורסם באתר כללית.

הגנה עצמית
המידע שלכם אצלנו שמור ומוגן, אולם המידע שבמחשב שלכם, או זה המצוי בטלפון הסלולרי שלכם, ראוי שיוגן גם הוא, שכן אתם אלה אחראים על הגנתו. לשם כך מומלץ להפעיל כלי אבטחת מידע (תוכנות אנטי וירוס, "חומת אש", סיסמה, והצפנת מידע). מידע נוסף על כך תוכלו לקבל כאן: מדריך לאבטחת מידע ברשת.​