כללית און-ליין
דף הבית

קול קורא

​הזמנה להיכלל ברשימת מרכזי החלמה קרדיאליים של מרכז רפואי רבין בפתח תקווה
1. לאור חזון המרכז הרפואי רבין, מקבוצת שירותי בריאות כללית (להלן: "המרכז הרפואי"), הרואה ערך עליון במתן שירותים רפואיים איכותיים מקצועיים, יעילים ומתקדמים, תוך כדי מחויבות עמוקה לשיפור מתמיד ולהעלאת שביעות רצון מטופליו, המרכז הרפואי מבקש לערוך רשימה של מרכזי החלמה מודרניים ומתקדמים, הנמצאים בסמיכות גיאוגרפית למרכז הרפואי, שבהם יוכלו מטופלי המרכז הרפואי הזכאים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד – 1994 (להלן: "החוק") למימון שהייתם במרכז החלמה, להתארח ולקבל תמיכה וסיוע בתהליך ההחלמה, באופן שיקל עליהם את החזרה ההדרגתית לשגרת יומם (להלן: "הרשימה").
2. על כל ספק המעוניין להיכלל ברשימה לעמוד בתנאים כמפורט להלן:
2.1 הספק מפעיל ומנהל מרכז החלמה אשר מקיים את כל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
2.1.1 מרכז ההחלמה נמצא בסמיכות גיאוגרפית למרכז הרפואי (במרחק שלא יעלה, בקו אווירי, על 500 מ"ר מהמרכז הרפואי).
2.1.2 מרכז ההחלמה משתרע על פני שטח שלא יפחת מ-800 מ"ר.
2.1.3 מרכז ההחלמה הינו מוסד המוכר על ידי משרד התיירות, בעל סטנדרט מלונאי של 4 כוכבים לכל הפחות.
2.1.4 מרכז ההחלמה כולל לכל הפחות 20 חדרים זוגיים.
2.1.5 כל אחד מן החדרים במרכז ההחלמה כולל שירותים צמודים, טלוויזיה, מקלחת, מטבחון, שולחן וכסאות ולחצני מצוקה אישיים. החדרים יותאמו למוגבלי ניידות ולבעלי מוגבלויות, ויותאמו לכניסת כסאות גלגלים ו/או אלונקה.
2.1.6 במרכז ההחלמה פועלים חדר אוכל, חדר אחות, חדר רופא, חדר מנהל, חדר הרצאות, לובי וחדר כושר בסטנדרטים מתקדמים.
2.1.7 במרכז ההחלמה פועל צוות רפואי (רופא, פאראמדיק ואחות אחראית) וכן צוות פרא רפואי (פיזיולוג, דיאטטיקנית ועובדת סוציאלית).
2.1.8 מרכז ההחלמה נגיש לנכים בהתאם להוראות כל דין.
2.2 הספק הינו בעל כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת לצורך ניהול והפעלת מרכז ההחלמה.
(להלן ביחד: "התנאים המקצועיים")
3. גופים העונים על התנאים המקצועיים, מוזמנים לפנות למנשה רחמים, בדוא"ל mrahamim@clalit.org.il
4. מובהר, כי מספר מרכזי ההחלמה שיכללו ברשימה אינו מוגבל (בכפוף לעמידתם בתנאים המקצועיים) וכי המרכז הרפואי יהא רשאי לעדכן בכל עת את הרשימה.
5. יודגש, כי אך ורק מועמדים אשר עמידתם בתנאים המקצועיים נבחנה ואושרה על ידי המרכז הרפואי להנחת דעתו המקצועית יכללו ברשימה, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות מפורט ומסודר בנוסח המקובל במרכז הרפואי ועמידה בכל תנאיו.
6. אין לראות בהזמנה זו או בהגשת בקשה בהתייחס אליה משום התחייבות מצד המרכז הרפואי להתקשר עם המבקש בכל דרך שהיא, ורק חתימת המרכז הרפואי על הסכם ההתקשרות לאחר וידוא עמידתו של המבקש בכל התנאים המקצועיים היא שתחייב את המרכז הרפואי.
7. כל מבקש יהיה מחויב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המרכז הרפואי או מי מטעמו לצורך וידוא עמידתו בכל התנאים המקצועיים, ובכלל זאת למסור להם כל מסמך, אשר יידרש על ידם בקשר עם הבדיקה כאמור. המרכז הרפואי יהיה רשאי לפסול בקשה שבעליה אינו משתף פעולה באופן מלא עם הליך הבדיקה כאמור.
8. אין בהכללתו של ספק הסדר ברשימה כדי לגרוע מזכותו של המרכז הרפואי לבחון מחדש או מעת לעת ובכל מועד שיבחר את עמידתו בתנאים המקצועיים ואת עמידתו בכל הוראות הסכם ההתקשרות.
9. מובהר, כי האמור בהזמנה זאת הינו בגדר הנחיות עקרוניות בלבד ואין בו כדי למצות את כל תהליכי הבדיקה אותם רשאי המרכז הרפואי לערוך לצורך אישור הכללתו של ספק פלוני ברשימה.
10. המרכז הרפואי יהא רשאי לשנות הזמנה זאת, לבטלה, להוסיף עליה או להוציא ממנה חלקים, בכל עת שתמצא לנכון, ובכפוף להוראות כל דין.
11. למען הסר ספק מובהר בזאת כי (1) השהות במרכז ההחלמה תהא אך ורק על בסיס ועל סמך התקשרות ישירה בין הספק לבין כל מטופל ומבלי שהמרכז הרפואי יחוב בכל התחייבות שהיא מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך; (2) ההחלטה האם להתארח במרכז החלמה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי והמלא של המטופלים, והיא אינה נמצאת בשיקול דעתו ו/או בשליטתו של המרכז הרפואי. המטופלים אינם מחויבים לממש את זכאותם על פי החוק ובוודאי שאינם מחויבים לעשות כן דווקא במרכזי ההחלמה שיכללו ברשימה; (3) אין בעמידתו של ספק פלוני בתנאים המקצועיים ובחתימה על הסכם התקשרות כדי להוות התחייבות מכל סוג ומין שהוא מצידו של המרכז הרפואי לכמות מטופלים מינימלית במרכז ההחלמה, או לכמות כלשהיא של מטופלים במרכז ההחלמה, בין אם בתקופה מסוימת ובין אם בתקופת ההתקשרות כולה.

מרכז רפואי רבין