כללית און-ליין
דף הבית

פורסם בראשונה: 31.12.2017

    מאת:
  • צוות אתר כללית

תנאי שימוש, הגנת מידע ומדיניות פרטיות באתר

אנא קראו בקפידה: תנאים אלה הם הבסיס לשימוש באתר ובכללית און-ליין

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני, לרבות בשם ובסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על־ידי שירותי בריאות כללית, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הם של שירותי בריאות כללית בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהנזכרים לעיל ללא קבלת הסכמה של שירותי בריאות כללית בכתב ומראש.


תנאי שימוש באתר כללית

המידע והעצות הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד. הם אינם מהווים תחליף לבדיקה או לייעוץ אצל רופאים, ואינם בגדר "אבחנה רפואית", "חוות דעת רפואית", "המלצה לטיפול רפואי" או "תחליף לטיפול רפואי". בכל מקרה שבו קיימת בעיה רפואית או מתעורר חשד לקיומה, יש להזמין ביקור אצל רופא או רופאת המשפחה, או רופאים במקצועות אחרים, ולהיבדק.

בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני או נפשי) – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי אצל הרופא או הרופאה המטפלים, לחדר המיון של בית החולים הקרוב או למגן דוד אדום (באמצעות מספר החירום 101, בכל הארץ).

בעצם השימוש באתר, בפורומים של אתר כללית ובבלוגים של אתר כללית המשתמשים מוותרים על כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי שירותי בריאות כללית ו/או צוות הכותבים, העורכים והיועצים של האתר.


מדיניות הגנת המידע והגנת הפרטיות

כללית נוקטת מדיניות אבטחת מידע קפדנית כדי להבטיח את חיסיון המידע של לקוחותיה. מדיניות זו מבוססת על הוראות הדין העוסק בהגנה על מידע ובכלל זה "חוק הגנת הפרטיות", "חוק זכויות החולה", "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וכל חקיקה רלוונטית אחרת. מדיניות זו מיושמת על פי התקנים המקובלים להגנת מידע בארץ ובחו"ל.

חשוב לציין כי באתר לא נמצא המידע הרפואי האישי שלך וכי המידע הרפואי האישי שלך מאוחסן ומוצג רק במערכות המידע של כללית ומוצג באתר כללית און־ליין. המידע הזה שמור במערכות של כללית בלבד, ולגוגל ולפייסבוק ו/או אתר אינטרנט אחר אין כל גישה אליו.


תנאי שימוש כללית און־ליין

הפורטל הרפואי האישי (להלן "אתר כללית און־ליין") הוקם כדי לסייע בריכוז המידע הרפואי האישי.

המידע המופיע באתר כללית און־ליין מגיע ממערכות המידע של "כללית".

ידוע לי שהאתר מאפשר לשמור בדיקות עצמיות המבוצעות בבית (כמו: מדידת לחץ דם, מדידת דופק, מדידת משקל, מדידות של רמות הסוכר בדם ובדיקות עצמיות אחרות). כמו כן הוא מאפשר לשמור מסמכים רפואיים אישיים שנמסרים במוסדות רפואיים ובמוסדות אחרים

שמחוץ לכללית (כמו: חוות דעת רפואיות, מכתבי שחרור מאשפוז ועוד).

שירותים מקוונים משמע, העברת מידע בדרך אלקטרונית או דרך האינטרנט.

באשרי את ההסכם הזה את/ה מצהירים כי:

א. אני מבקש/ת להצטרף לשירותים המקוונים של כללית ובכללם: מערכת זימון תורים, שליחת בקשות למרפאה, תוצאות בדיקות מעבדה, הפניות לבדיקות מעבדה, המלצות רפואיות, ייעוץ מומחים, מערכת זכאות אישית, רגישויות, אבחנות, תרופות שנקנו, דוחות תשלומים, מעקב אחר החזרי מושלם, צפייה בטפסים (אישורי מחלה וסיכום מידע רפואי, טפסי 17, סיכומי אשפוז ומיון, סיכומי ביקור רפואה יועצת) ועדכון פרטים אישיים. בנוסף לכך אני מאשר/ת קבלת הודעות בדואר האלקטרוני ו/או מסרונים לסלולר (SMS) ו/או פקס, ו/או מערכת מסרים באינטרנט ו/או הודעות בטלפון.

כללית תהיה רשאית להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר בכלל זה, באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות (בין קיימות כגון Facebook ו/או SMS ובין עתידיות) ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע על־ידי כללית ובשמה"

ב. ידוע לי ששירותים מקוונים נוספים יתווספו מעת לעת.

ג. ידוע לי שאת השירותים המקוונים אוכל לקבל ו/או להפעיל בעבורי ובעבור ילדיי הקטינים אשר טרם מלאו להם 18 שנה - הכל במסגרת החוק ובכפוף לשיקול דעתה של כללית.

ד. בן זוגי או בת זוגי מסכים/ה לכך שאקבל את השירותים גם בעבור ילדינו הקטינים כאמור.

ה. אני מתחייב/ת להודיע לכללית במקרה של התנגדות בן הזוג או בת הזוג, ואני פוטר/ת בזאת את כללית מכל אחריות ו/או חבות בגין העברת מידע כאמור שלא בהרשאת בן הזוג או בת הזוג אם לא ימסרו הודעה כאמור.

ו. אני מתחייב/ת לשפות את כללית בגין העברת מידע כאמור שלא בהרשאת בן הזוג או בת הזוג אם לא ימסרו הודעה כאמור, ואני מתחייב/ת לשפות את כללית בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה עקב כך.

כמו כן בחתימתי על ההסכם הזה אני מצהיר/ה כי:

ז. לצורך קבלת חלק מהשירותים המקוונים אני רשאי/ת למסור את כתובת הדואר האלקטרוני ואת מספר הטלפון הנייד שלי באתר כללית און־ליין, וכי כללית ומי מטעמה יהיו רשאים לשלוח לדואר האלקטרוני הזה ולמספר הטלפון הנייד הזה כל הודעה ו/או תזכורת ו/או תוצאות של בדיקות מעבדה ו/או מועדי בדיקות ו/או מועדי ביקורים ו/או המלצות רפואיות ו/או כל מידע ו/או כל מידע שיווקי ו/או כל מידע פרסומי של כללית או של גורמים מטעמה. הסכמתי זו לקבלת מידע שיווקי ו/או פרסומי היא עצמאית ובלתי תלויה בהסכמתי לקבלת מידע ו/או הודעות כאמור ברישא של סעיף זה ומשכך הנני רשאי/ת לבטל הסכמתי זו במלואה או בחלקה בכל עת באמצעות אתר האינטרנט של כללית.

ח. מוטלת עליי האחריות הבלעדית לשמירה על אבטחת הנגישות לדואר האלקטרוני הזה, לרבות השימוש בו על ידי המורשים לכך מטעמי בלבד, ואני פוטר/ת את כללית מכל חבות ו/או אחריות בגין כך.

ט. אתר השירותים הרפואיים של כללית מכיל מידע רפואי אישי שהחוק מחייב להגן עליו בקפידה. כללית מפעילה באתר כלים ושיטות להגנת מידע שהם מהמשוכללים בעולם. האתר זכה בתו תקן לאבטחת מידע מטעם מכון התקנים ISO 27799. אולם עליך לדעת כי ברגע שהמידע עובר למחשב שלך, האחריות להגנה על המידע היא שלך. יש לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשמירה על הסיסמה ועל קוד המשתמש האישיים כדי למנוע שימוש בהם ללא הרשאתך. אסור לשמור את הסיסמה במקום גלוי, ובוודאי שאסור לשמור אותה במחשב. כמו כן מומלץ לוודא שאיש אינו צופה במידע הרגיש יחד איתך.

י. אני מסכים/ה לנקוט ומתחייב/ת לנקוט את כל האמצעים הסבירים לצורך שמירה על קוד המשתמש האישי ועל הסיסמה האישית לשם מניעת שימוש בהם ללא הרשאתי.

יא. ידוע לי שחשיפת הקוד האישי והסיסמה האישית שלי - בין אם בכוונה תחילה ובין אם עקב אובדן ו/או גניבה - עלולה לחשוף מידע רפואי רגיש על אודותיי למשתמשים לא מורשים.

יב. ידוע לי שבכל מקרה של חשיפת קוד המשתמש או הסיסמה האישית למשתמשים שאינם מורשים - וכן בכל מקרה של חשד לחשיפה כזאת - עליי להחליף את קוד המשתמש ו/או את הסיסמה האישית באתר. במקרה כזה תהיה כללית פטורה מכל אחריות ו/או חבות.

יג. ידוע לי שאם הצעד הזה אינו מספק אותי, באפשרותי לפנות למוקד שירות הלקוחות של כללית בטלפון 2700* ולבקש שיבטלו את הרשאתי להשתמש בכללית און־ליין.

יד. ידוע לי שהמידע באתר הינו אישי בלבד, וכל המידע, לרבות בדיקות חריגות וכן המסמכים הרפואיים שארכז בו, יהיו נגישים אך ורק לי באמצעות הקוד האישי והסיסמה האישית שנופקו לי בעת ההרשמה לשירות.

טו. ידוע לי שבתום כל שימוש באתר כללית און־ליין מוטלת עליי האחריות הבלעדית להסיר את המידע ו/או את נתוני הזיהוי ו/או כל נתון אחר שעלולים לאפשר גישה למידע ו/או לשירות למי שאינם מורשים לכך, ואני פוטר את כללית מכל אחריות ו/או חבות בגין כך.

טז. ידוע לי שנדרשת תשומת לב מיוחדת בעת הכניסה לאתר כללית און־ליין לכך שהמידע המופיע על מסך המחשב עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה, ו/או לכל מי שמצוי בקרבת המחשב בעת פתיחת המסך.

יז. ידוע לי שרק אני אחראי/ת לשמירת הסודיות של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית, ושרק אני אחראי/ת לכך שאיש לא יוכל לצפות ללא רשותי יחד איתי במסך בעת שאני גולש/ת באתר כללית און־ליין. לכן אני מוותר/ת ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה נגד כללית ו/או נגד רופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש ו/או חשיפה לא מורשים במידע המופיע בכללית און־ליין כתוצאה ממסירה ו/או אובדן של הקוד האישי ושל הסיסמה האישית ו/או כתוצאה מצפייה במידע בלי מתן היתר מפורש לכך, ובכלל זה לבני משפחה.

יח. ידוע לי כי לכללית או למי מטעמה, ובכלל זה לרופאים המטפלים בי, לא תהיה כל גישה למידע הנמצא באתר כללית און־ליין.

יט. ידוע לי שלא כל המידע הרפואי הקיים במערכות המידע של כללית נחשף באתר כללית און־ליין.

כ. ידוע לי שהאחריות לריכוז הנתונים ולהעברתם במידת הצורך לכללית ו/או לרופא או לרופאה המטפלים היא באחריותי הבלעדית. ידוע לי עוד שאם נפלה טעות במידע המוצג באתר כללית און־ליין או אם קיים מידע רפואי עליי אשר אינו מופיע באתר, עליי לפנות לרופא או לרופאה המטפלים בהקדם האפשרי כדי לעדכנם.

כא. ידוע לי שההמלצות הרפואיות הניתנות באתר נוגעות לתחומים רפואיים מסוימים

בלבד. לכן ידוע לי שקבלה של המלצה שניתנת באתר אין בה כדי להעיד על כך שלא נדרשות ממני פעולות נוספות אשר נועדו למנוע תחלואה ו/או לשפר את מצבי הבריאותי ו/או למנוע הידרדרות בתחלואה קיימת.

כב. ידוע לי שכל פעולה המתבססת על מידע המופיע בכללית און־ליין מחייבת את אישור הרופא או הרופאה המטפלים וכי כללית לא תישא באחריות לכל פעולה אשר תתבצע שלא בהתייעצות עם הרופא או עם הרופאה המטפלים ובאישורם.

כג. ידוע לי שהמידע שנמסר אינו משמש בשום מקרה תחליף לפנייה לקבלת ייעוץ ו/או תחליף לטיפול רפואי לפי הצורך, ולא יהיו לי כל טענה ו/או דרישה מכללית ו/או מרופאיה ו/או מי מטעמה בגין שימוש שאעשה אני או שיעשה מישהו מטעמי באתר כללית און־ליין לרבות בגין הזרמת נתונים ומשיכתם.

כד. במסגרת האתר עומדת ללקוחות כללית אפשרות לבצע ולהסדיר תשלומים באמצעות שרת תשלומים ייעודי. ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים ייעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנת SSL, וכמפורט בפרק אבטחת המידע להלן. כללית רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש במערכות התשלומים, כולו או חלקו. מערכת התשלומים אינה אוגרת מידע על התשלומים, ובפרט לא שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של המשלם, אלא לצורך ביצוע הגבייה ותו לאו. הסכום המרבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי החלטת כללית. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים. כל תשלום מותנה באישור העסקה על ידי חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את התשלום. לאחר אישור הפרטים וביצוע התשלום, תתקבל הודעת אסמכתא ובה אישור על קבלת התשלום.