כללית און-ליין
היחידה לניהול מחקרים וועדת הלסינקי

ניהול כספי מחקר

מיועד לחוקרי המרכז הרפואי סורוקה בלבד.

בקיצור

1.

נוהל משרד הבריאות המשותף לשירותי בריאות כללית מסדיר התקשרויות של יחידות משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית עם גורמים מסחריים/עסקיים לשם ביצוע מחקרים, השתלמויות, כנסים וכל קשר אחר במימונם,

2.

בהתאם לנוהל, קבלת מענק מותנית באישור מוקדם של הועדה (הועדה המשותפת של משרד הבריאות ושרותי בריאות כללית - הוועדה להתקשרויות מסחריות).

3.

לאחר אישור הוועדה רשאי מנהל המוסד הרפואי לערוך הסכם התקשרות עם הגוף המסחרי. הסכם זה יהיה כפוף לאישור הגורם המשפטי של שרותי בריאות כללית.

יחידה לניהול מחקרים וועדת הלסינקי

רכזת כספים: גב' גלית עמרם, 08-6245101 galitamr@clalit.org.il

על מנת להקל את הטיפול בהתקשרות חוקרים מהמרכז הרפואי סורוקה עם גורמים מסחריים/ עסקיים מרוכזת כל הפעילות ביחידה לניהול מחקרים. רכזת הכספים מנחה ומדריכה בנושאים,  כגון:

  • אופן מילוי הטפסים וההגשה לוועדה להתקשרויות מסחריות

  • החוזה כולל העברתו והעברת הביטוח לאישור הלשכה המשפטית של שרותי בריאות כללית

  • עדכון מסמכים נוספים הדרושים להשלמת התהליך, כגון מסמכי הסכם והסכם תשלומים.

הוועדה להתקשרויות מסחריות

כתנאי לקבלת אישור לביצוע המחקר על החוקר הראשי במחקר ממומן (ביוזמת חברה מסחרית) לקבל את אישורה של הוועדה להתקשרויות מסחריות במשרד הבריאות.
נוהל וטפסים דרושים

חוזה

את חוזה המחקר יש להגיש בשלושה עותקים מקוריים חתומים על־ידי החברה, החוקר ובית חולים. כספי המחקר מנוהלים באוניברסיטת בן-גוריון.


להסדרת החוזה יש לחתום על המסמכים הבאים:

הסכם

יש להגיש בשלושה עותקים מקוריים חתומים על־ידי החוקר, בית החולים והאוניברסיטה:

הסכם תשלומים

יש להגיש בארבעה עותקים מקוריים שעליהם חתומים החברה, החוקר, בית החולים והאוניברסיטה:


מחקר פנימי

  • טופס התחייבות כספית (תיוג כלכלי) מיועד למחקרים שאינם ממונים על-ידי חברה מסחרית או קרן תחרותית
  • טופס התחייבות כספית במחקר פנימי
  • לקבלת תעריפי בדיקות ופרוצדורות, יש לפנות לרכזת הכספים.

קישורים למידע נוסף