כללית און-ליין
מידע שימושי

אפוטרופסות

מהי אפוטרופסות, איך ממנים אפוטרופוס ומי יכול להתמנות לתפקיד? כל התשובות

מהי אפוטרופסות?

מינוי אפוטרופוס הוא תהליך משפטי שבאמצעותו מעניק בית המשפט לאפוטרופוס את האחריות ואת הסמכות לדאוג לענייניו של אדם אחר ולקבל החלטות בעבורו. המינוי נעשה כאשר בית המשפט סבור כי האדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו. אדם שבית המשפט מינה בעבורו אפוטרופוס מוגדר "חסוי".
תפקיד האפוטרופוס הוא לדאוג לנושאים שבית המשפט הפקיד בידיו את האחריות עליהם, לפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם. בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד, ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף, או יחולק ביניהם לפי נושאים:
• אפוטרופוס לגוף/עניינים אישיים – מקבל החלטות בכל נושא שאינו כלכלי, למשל מגורים, טיפול רפואי, או תעסוקה. 
• אפוטרופוס לרכוש – מקבל החלטות בכל נושא כלכלי, למשל ניהול חשבון בנק, הסדרת חובות והוצאות כספיות.
• אפוטרופוס לעניינים מוגבלים – בית המשפט יכול להגביל את האפוטרופוס לנושא ספציפי ולהשאיר את האוטונומיה של האדם בכל יתר הנושאים. כך למשל, מינוי אפוטרופוס לעניינים רפואיים או מינוי אפוטרופוס להוצאות מעבר לסכום מוגדר.
• אפוטרופוס לדין – נציג שמונה על ידי בית משפט לייצוג בהליך משפטי (בדרך כלל, עורך דין).

כשרות משפטית
 אדם בעל כשרות משפטית הוא אדם שמכירים ביכולתו לבצע פעולות משפטיות, כמו חתימה על חוזה או רכישת מוצר. הגבלת כשרותו המשפטית של אדם ומינוי אפוטרופוס נועדו להגן עליו מפני ניצול והזנחה, וזאת במחיר של צמצום העצמאות שלו ופגיעה ביכולתו לקבל החלטות על חייו באופן עצמאי.
לאדם שהוגדר חסוי, אבל לא הוגדר פסול דין, יש כשרות משפטית והיא נותרת בעינה גם אם ממנים לו אפוטרופוס. לכן, לפעולה משפטית שהוא עושה, כמו חתימה על הוראת קבע, תשלום בכרטיס אשראי או רכישת מוצר כלשהו יש תוקף. עם זאת, ניתן לבטל אותה, אם בית משפט קובע שהחוזה מבוטל.

מי יכול להגיש בקשה למינוי / שינוי / ביטול אפוטרופוס?

הגורמים הבאים יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס, לשינוי זהותו, לצמצום סמכותו או לביטול המינוי שלו: 
1 . האדם עצמו או בא כוחו.
2 . בן זוג.
3 . קרוב משפחה – הורים, ילדים, אחים, סבים ונכדים.
4 . המדינה – לשכות הרווחה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה.

איך ממנים אפוטרופוס?

1. מגישים בקשה הכוללת: חוות דעת רפואית/סוציאלית, תצהיר חתום על ידי עורך דין, אישור על תשלום אגרה.
2. בית המשפט ממנה פקידת סעד לצורך מתן תסקיר.
3. מתקיים דיון בבית המשפט.
4. בית המשפט מקבל החלטה, ונותן צו.
במקרים דחופים התהליך עשוי להיות מיידי, אך בדרך כלל חולפים כמה חודשים עד להשלמת התהליך. 

מי יכול להתמנות כאפוטרופוס?

החוק קובע כי לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מהגורמים הבאים:

1. אדם יחיד – בן זוג של האדם שלו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך דין או כל אדם אחר.
2. מוסד, קרן או עמותה לשירותי אפוטרופסות. רשימת תאגידי האפוטרופסות המעודכנת מפורסמת באתר משרד המשפטים. 
3. האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה – הוועדה הוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופוס למי שנזקק לכך בשל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף המטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

עדיפות ראשונה תינתן למינוי של אדם קרוב כאפוטרופוס (בן משפחה או איש אמון). אפוטרופוס חיצוני ימונה כאשר יש מחלוקת במשפחה לגבי המינוי, או כאשר בית המשפט סבור שהאדם הקרוב אינו מתאים, או כאשר החסוי מביע התנגדות למינוי האדם הקרוב.

האם מינוי אפוטרופוס מוגבל בזמן?

אפוטרופוס זמני – בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס לפרק זמן מוגבל. לדוגמה, בית המשפט עשוי למנות אפוטרופוס זמני לאדם שנמצא באשפוז פסיכיאטרי, והצורך במינוי נבחן אחת לתקופה.

אפוטרופוס קבוע – אם המינוי לא הוגבל בפרק זמן מוגדר, מדובר במינוי קבוע שפוקע עם מותו של האפוטרופוס או של החסוי, וכן עם קבלת החלטה של בית משפט המסיימת את המינוי.

מה הן זכויותיו של אדם בהליך מינוי אפוטרופוס בעבורו?

1 . לאדם יש זכות להיות צד פעיל בהליך מינוי אפוטרופוס בעבורו.
2 . לאדם יש זכות לעיין בתסקיר פקידת הסעד לגביו, ולהגיב עליו בפני בית המשפט.
3 . לאדם יש זכות להביע את עמדתו בבית המשפט –  בית המשפט חייב לשמוע את דעתו של האדם אשר שוקלים למנות לו אפוטרופוס, אם אותו אדם מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו. גם אם הוגשה חוות דעת לבית המשפט כי האדם אינו מסוגל להבין בדבר, רשאי האדם לפנות לבית המשפט ולבקש להציג את עמדתו ורצונו. רצונו של האדם צריך ויכול להשפיע על החלטת בית המשפט בשני נושאים מרכזיים –  שאלת מינוי האפוטרופוס וזהותו.

מהן חובותיו של האפוטרופוס?

האפוטרופוס אחראי לקדם את טובתו של האדם בכל התחומים אשר נמצאים תחת אחריותו. ניתן לעיין בדף מידע בנושא באתר האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים www.justice.gov.il.
האפוטרופוס הכללי מפקח על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לניהול הכספים והרכוש של האדם שהוא אחראי עליו. גורמי משרד הרווחה והרשות המקומית מפקחים על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לטיפול הפיזי, הרפואי והקהילתי.
מהם היחסים בין החסוי לבין האפוטרופוס? 
האפוטרופוס אחראי לקדם את טובתו של החסוי בכל התחומים אשר נמצאים תחת אחריותו. על פי חוק, האפוטרופוס חייב לשמוע את דעת החסוי, ואילו החסוי חייב למלא אחר הוראות האפוטרופוס בנושאים שנמצאים באחריותו.
 במקרה של מחלוקת בין הצדדים בעניינים עקרוניים, על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט כדי לקבל הנחיות. עד לקבלת החלטת בית המשפט, אסור לו לכפות את עמדתו על החסוי .בעניינים מסוימים האפוטרופוס אינו יכול לקבל החלטות בשם החסוי ללא אישור של בית המשפט לענייני משפחה, למשל :מכירה וקנייה של דירה, מתן תרומות ומתנות החורגות מן הסביר, השכרת דירה על פי חוק הגנת הדייר, לקיחת הלוואה, משכון או ערבות, מכירה וקנייה של רכב.
אפוטרופוס אינו יכול לכפות על חסוי החלטה רפואית בניגוד לרצונו ואינו יכול לכפות עליו אשפוז.
אם האפוטרופוס מבקש לאשפז את החסוי שתחת אחריותו בניגוד לעמדת החסוי, עליו לפתוח בהליך לאשפוז בכפייה על פי חוק טיפול בחולי נפש.

שינוי החלטה למינוי  אפוטרופוס

 אדם שמינו לו אפוטרופוס יכול להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה שבו התקבלה ההחלטה על המינוי,  במטרה לבטל את האפוטרופסות, לצמצם אותה או להחליף אותה. הבקשה יכולה להיות מוגשת גם בכתב יד, ועליה להסביר מדוע לדעת האדם צריך לשנות את ההחלטה הקודמת של בית המשפט.
 כדאי לצרף לבקשה חוות דעת של איש מקצוע המסבירה כי האדם יכול לדאוג לענייניו ואינו זקוק לאפוטרופוס. לאחר הגשת הבקשה, בית המשפט יבקש מפקידת הסעד להגיש תסקיר ומשלב זה יימשך התהליך באופן דומה לתהליך הבקשה למינוי אפוטרופוס.

חלופות למינוי אפוטרופוס

• חלופות לאפוטרופוס לענייני רכוש – כאשר הסיבה המרכזית למינוי אפוטרופוס היא החשש מפני ניצול כלכלי, קיימים פתרונות פשוטים המגנים מפני ניצול, ובה בעת מצמצמים את הפגיעה באוטונומיה של האדם: רישום הערת אזהרה בטאבו כי הנכס לא יימכר ללא אישור בית משפט או אדם אחר; הגבלת חשבון הבנק לחתימה נוספת; הגבלה של משיכת כספים; הגבלת כרטיס האשראי לסכום מסוים.
לעתים, סביבתו של האדם תבקש לנקוט פעולות אלה בניגוד לרצונו של האדם. הם יכולים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה להגביל את האדם בביצוע פעולות בחשבון הבנק שלו, תוך הימנעות ממינוי אפוטרופוס. לאדם תישמר הזכות להופיע בפני בית המשפט ולטעון את טענותיו.
• חלופות לאפוטרופוס לעניינים רפואיים – באמצעות ייפוי כוח רפואי מתמשך, יכול אדם שמחלתו בנסיגה  לייפות את כוחו של אדם אחר לקבל בעבורו החלטות בעניינים רפואיים במצבים שבהם הוא עצמו לא יהיה כשיר לקבל החלטות. במסגרת ייפוי הכוח ניתן לכלול הנחיות בדבר אופי ההחלטות. במצב שבו יש ייפוי כוח רפואי חתום, ייתכן שלא יהיה צורך במינוי אפוטרופוס לשם קבלת החלטה רפואית.

• חלופות לאפוטרופוס לעניינים אישיים אחרים – אנשים עם מוגבלות נפשית זכאים לקבל סיוע במסגרת סל שיקום לשם הסדרת ענייניהם האישיים. סיוע זה עשוי פעמים רבות לייתר את ההליך למינוי אפוטרופוס.

• ייפוי כוח – הסמכה שמעניק אדם לאדם אחר (כל אדם מן השורה) לפעול בשמו בעניינים שונים לפי בחירתו. ייפוי כוח יכול להוות חלופה לאפוטרופסות, הפוגעת פחות בחופש הבחירה והרצון של האדם. רק אדם שכשירותו לא הוגבלה רשאי לערוך ייפוי כוח, שכן עליו להיעשות באופן שקול וענייני, תוך יכולת לתכנן את כל היבטיו, ולא בדיעבד, לאחר שאדם כבר אינו מסוגל לנהל את ענייניו.
חשוב לדעת: 
ייפוי כוחו של אדם אחר אינו שולל אפשרות למנות למייפה הכוח אפוטרופוס. מייפה הכוח רשאי לבטל את ייפוי הכוח בכל עת לפי רצונו, או לפי תנאים שייקבעו ויצוינו בייפוי הכוח.

• תומך החלטות – אדם הממונה לצורך סיוע לנתמך בניהול ענייניו הכספיים, ומעניק ליווי ותמיכה בקבלת החלטות. ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם הקשיים של הנתמך אינם חמורים דיים לצורך שלילת כשירותו המשפטית.
תומך החלטות אינו מחליף את שיקול דעתו של הנתמך בשיקול דעתו שלו, אלא מסייע לנתמך וכך שומר על העצמאות ועל זכות ההחלטה שלו. ניתן להפסיק את יחסי התמיכה על ידי הודעה חד-צדדית של הנתמך שהוא אינו מעוניין בהמשך תמיכתו של התומך.

מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, למקרה שבעתיד יקבע בית משפט שיש למנות לו אפוטרופוס. על מנת שההנחיות יהיו בתוקף, יש להפקיד אותן אצל האפוטרופוס הכללי.
בהנחיות המקדימות ניתן לפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהאדם מבקש כי ימונה כאפוטרופוס שלו. ניתן גם לפרט את החלטות העתידיות שיתקבלו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו. ניתן לתת את ההנחיות, גם אם לא פורט שמו של האפוטרופוס המבוקש.
אם אדם נתן הנחיות מקדימות ובמועד מאוחר לכך בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהנחיות המקדימות ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות. בית המשפט רשאי לא לפעול בהתאם להנחיות המקדימות, אם הוא חושב שמינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או קיומן של ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם שנתן אותן.

לקריאה ולהדפסה של עלון מידע על אפוטרופסות