כללית און-ליין
יחידות מנהלתיות

גמלת סיעוד

גמלת סיעוד ניתנת בשעות עזרה של מטפל/ת. השירות ניתן על ידי חברות הסיעוד המאושרות על ידי המוסד לביטוח לאומי לאחר שהמוסד לביטוח לאומי בודק את זכאותך לחוק סיעוד ואת מספר השעות השבועיות אשר אושרו לך.

​על מנת להקל עליך ועל בני משפחתך בהתארגנותכם לקראת השחרור מבית החולים להלן מידע שעשוי לסייע לך בהגשת בקשה לגמלת סיעוד.


אדם שהגיע לגיל פרישה , חלה ירידה בתפקודו וזקוק לעזרה בטיפול האישי , יכול להגיש בקשה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי.
גמלת סיעוד ניתנת בשעות עזרה של מטפל/ת. השירות ניתן על ידי חברות הסיעוד המאושרות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
את הטופס ניתן להשיג באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, תחת לשונית 'טפסים להורדה'- 'סיעוד', וכן בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. כן ניתן לקבלו מהעובדת הסוציאלית במחלקת האשפוז.
הוראות מלאות מופיעות על גבי הטופס עצמו.

לתשומת לבך, בהגשת הטפסים תידרש להגיש סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה, או סיכום שחרור רפואי, במידה והיית מאושפז בבית החולים.
לשם החלטה על זכאותך לגמלת סיעוד, תעבור בדיקה בביתך על ידי אחות המוסד לביטוח לאומי וכן מבחן הכנסות – תתבקש להמציא אישורים הכנסה.
מבקשי גמלת סיעוד אשר מלאו להם 90 שנים, יכולים לפנות לבדיקת רופא גריאטר לצורך הערכת תלות. בדיקה זו תחליף את בדיקת האחות בביתך.

הזכאות ניתנת בשעות עזרה ביתית על פי החלוקה הבאה:

91%- 9.45 שעות שבועיות
150%- *3+ 16 שעות שבועיות
168%- *4+ 18 שעות שבועיות
*השעות הנוספות ניתנות למי שאינו מחזיק בהיתר העסקה לעובד זר.

עדכון על זכאותך לחוק סיעוד ועל מספר השעות השבועיות אשר אושרו לך יתקבל בדואר.
לשם קבלת העזרה שאושרה ע"י ביטוח לאומי, יש לפנות לחברת סיעוד לבחירתך.
במידה וחלה ירידה במצבך התפקודי וטרם קבלת גמלת סיעוד, ניתן לפנות לחברות הסיעוד לקבלת שירות טרום סיעוד. באם אתה מאושפז תוכל להיעזר בעובדת הסוציאלית המחלקתית.
חברת הסיעוד אליה תבחר לפנות תבחן את בקשתך.
אדם המקבל גמלת סיעוד וחלה ירידה במצבו התפקודי (והוא אינו מקבל את גמלת סיעוד מקסימלית) יוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש בקשה לבדיקה מחדש לשם הגדלת מספר השעות.


בכל שאלה או צורך בהדרכה נוספת, ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה.