כללית שלי
מידע ושירותים למטופלים ומבקרים

מידע למטופלים במרפאות ובמכונים

קבלה למרפאות או למכוני בית החולים

  • בכל ביקור במרפאה או במכון יש להמציא התחייבות כספית מהקופה או מהגורם המבטח ובה פירוט הפעולות והבדיקות שמאושרות לביצוע בביקור הספיציפי

  • ללא המצאת ההתחייבות, ייגבה בית החולים תשלום בעבור הפעולה ישירות מהמטופל

  • הדרישות המנהלתיות מופיעות על גבי מכתבי ההזמנה ששולח בית החולים. המטופלים מתבקשים למלא אחר הנחיות אלה

  • הטיפול במרפאות ובמכונים אינו "רפואה דחופה" כהגדרתה בחוק,  ולכן רשאי בית החולים שלא לתת טיפול ללא הסדרת התשלום הכספי מראש.