כללית שלי
אקדמיה ומחקר

סטז' בסורוקה - הנחיות משרד הבריאות לסטז'ר ברפואה

​הנך עומד בפני תקופת סטאז' אשר תימשך 12 חודש. להלן מובא לידיעתך תקנון מחייב.

 • הסטז' הנו עיסוק ברפואה, במגבלות מסוימות. ההרשאה לסטז' המונפקת על ידי "המנהל" במשרד הבריאות מהווה בסיס חוקי לעיסוק הנ"ל. בלעדיה חל איסור לעסוק ברפואה. ההרשאה לסטאז' מוגבלת לתקופת זמן. במידה ותוקף ההרשאה עומד לפוג לפני שתסיים את תקופת הסטז', עליך לדאוג להארכת תוקף ההרשאה.

 • אישור על השלמת חובות הסטז' יינתן ע"י האחראי לסטאז' בביה"ח רק לאחר מילוי קפדני של כל הדרישות. בסוף הפנקס תמצא לנוחיותך העתק של "פקודת הרופאים" (נוסח חדש), התשל"ז - 1976. תשומת הלב מופנית בעיקר לפרק ב1: "סטז'רים" (סעיפים 17ב' - 17ה'): לפי סעיף 17ה(ג) הוראות המשמעת החלות על רופא מורשה חלות גם על סטז'ר.

 • הזכאות לרשיון לעסוק ברפואה כפופה לביצוע הסטז' במלואו וקבלת אישור מהאחראי על הסטז'  על סיום הסטז' בהצלחה וכן למילוי החובות כפי שהוגדרו ע"י בתיה"ס לרפואה.

תקנון הסטז' - מבוא כללי

 • הסטז' הוא חלק בלתי נפרד מלימודי הרפואה בישראל וחובה לבצעו לשם קבלת הדיפלומה ברפואה ולקבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל. הוא מהווה המשך ללימודי הרפואה תוך השמת דגש על העבודה המעשית. תכנית הסטז' כפופה לאישור בתיה"ס לרפואה. בוגרי בתי"ס לרפואה בחו"ל שלא ביצעו סטאז' ברפואה כחלק מתכנית הלימודים בחו"ל, נדרשים לבצע סטז' בישראל לשם קבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל. 

 • רשאי להתחיל בסטז' כל תלמיד רפואה שסיים לימודיו באחד מבתיה"ס לרפואה בארץ, עמד בבחינות הגמר וקיבל הרשאה לסטז' ממשרד הבריאות. כמו כן, רשאי להתחיל בסטז' בוגר רפואה בחו"ל שקיבל דיפלומה מוכרת, אשר עמד בהצלחה בבחינה לקראת הסטז' וניתנה לו הרשאה לסטז' מטעם משרד הבריאות.

 • על הסטודנט/בוגר בתיה"ס לרפואה בארץ להתחיל את הסטז' תוך שנה מסיום לימודיו (עמידה בבחינה אחרונה בשנה ו'), ולהשלים אותה תוך שנתיים, לכל המאוחר, מסיום הלימודים, למעט סטודנטים לתואר M.D/Ph.D הרשאים להתחיל את הסטז' עד שנתיים מסיום הלימודים, בהמלצת הדיקן. בוגר בי"ס לרפואה בחו"ל חייב להתחיל את שנת  הסטז' תוך שנה מעמידה בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת הסטז' ולסיימה תוך שנתיים מיום שעמד בהצלחה בבחינה.

 • הסטז' יתבצע בבתי חולים, מכונים ומרפאות שהוכרו ע"י משרד הבריאות להתמחות בהתאם לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג - 1973.

תכניות הסטאז'

 • שנת הסטז' תתחיל בארבעה מועדים בשנה. (בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר).

 • ייתקיים שבוע הדרכה קלינית לסטז'רים, בסמוך לכניסה לסטז'. השתתפות בהדרכה זו מהווה תנאי להתחלת הסטז'.

 • הסטז' ימשך לאורך שנה ברציפות ויכלול 12 חודשי עבודה, ובתוך זה חודש חופשה.

 • תקופת היעדרות בסטז' בגין: שרות מילואים, מחלה או לידה, עד 30 יום במצטבר, סה"כ, תיחשב כחלק מהסטז'. לא ניתן לנכות תקופה זו מחודשי החובה הנמשכים תקופה של חודש ימים בלבד. כל תקופה מעבר ל־30 יום תחייב הארכת הסטז' שלא על חשבון החופשה.

 • לכל הסטז'רים שבבתיה"ח יערכו שלושה מפגשים (סדנאות עדכון) בתחום מדעי יסוד ורפואה קלינית.

 • סטז'ר יבצע לפחות ארבע תורנויות חובה בחודש בתקופת הסטז' בכל מחלקה שיש בה תורנויות רופא, ובלבד שבשנת הסט ז' יבצע לפחות 44 תורנויות.

קיימים שני מסלולים לתכנית הסטז'. סטודנט שבחר באחד מהם, לא יוכל לעבור לאחר, לאחר שהתחיל תכנית:

מסלול א' - Rotating Internship
12 חודשי הסטז' יתחלקו עפ"י המתכונת הבאה:

 • תשעה חודשי חובה:

  • 3 חודשים רפואה פנימית

  • 2 חודשים כירורגיה כללית

  • 2 חודשים רפואת ילדים

  • 1 חודש רפואה דחופה (מיון)

  • 1 חודש הרדמה וטיפול נמרץ (שבועיים הרדמה בביה"ח בו מבצע הסטז'ר את תקופת הסטז' ושבועיים טיפול נמרץ כללי או אחד מתתי הטיפול נמרץ בכל בי"ח, לפי בחירת הסטז'ר).

 • שני חודשי בחירה עם רצף של חודש אחד לפחות בכל מחלקה (אין הגבלה למקצועות).

  • תינתן אפשרות לסטז'רבחירה חופשית לסטז'ר של ניצול חודש אחד (מתוך שני חודשי הבחירה) בכל בי"ח בארץ, המוכר להתמחות:

   • רפואה ראשונית (ללא הגבלת מקצוע)

   • מעבדות ומכונים

   •  בביה"ח אוניברסיטאי בחו"ל לאחר אישור האחראי על הסטז' בביה"ח. במקרה זה עליו להמציא אישור על ביצוע הסטז' וחוות דעת מקצועית ממנהל המחלקה בה ישהה בחו"ל.

  • תינתן אפשרות לסטז'ר לצאת למשך חודש אחד מביה"ח שבו הוא עובד, לבחירה בבי"ח אחר, אם לא קיימת מחלקה מוכרת במקצוע הבחירה שבו הוא מעוניין בביה"ח שבו הוא עובד.

  • תינתן אפשרות לנצל את שני חודשי הבחירה מחוץ לביה"ח באישור האחראי על הסטז' בביה"ח.

  • בבתיה"ח שבהם מבוצע רק חלק מתקופת הסטז': יבוצעו לפחות חמישה חודשי סטז' במקצועות חובה. את ששת החודשים הנותרים ישלים הסטז'ר בכל בי"ח מוכר אחר שיבחר בו, בתאום עם האחראי על הסטז' בביה"ח שבו הוא מבצע את הסטז' ובביה"ח המבוקש. (בביה"ח יוספטל - אילת, מאושרים רק שלושה חודשי סטז' חובה).

  • חודש חופש אחד.

מסלול ב' Straight Internship - שלוש אפשרויות.
סטודנט שבחר באפשרות אחת, לא יוכל  לעבור לאחרת לאחר שהתחיל בה.
מיועדת בשלב זה לבוגרים שאינם עתודאים.

 • Straight Internship פנימית:  

  • שני חודשי  כירורגיה כללית

  • שני חודשי  רפואת ילדים

  • חודש אחד רפואה דחופה
   שישה חודשי רפואה פנימית

  • חודש  אחד חופש

 • Straight Internship כירורגיה:

  • שלושה חודשי רפואה פנימית

  • חודש אחד רפואת ילדים

  • חודש אחד רפואה דחופה

  • שישה חודשי כירורגיה כללית

  • חודש  חופש אחד

 • Straight Internship  ילדים:  

  • שלושה חודשי רפואה פנימית

  • חודש אחד כירורגיה כללית

  • חודש אחד רפואה דחופה

  • שישה חודשי רפואת ילדים

  • חודש חופש אחד

הערה: חובה לבצע את ששת החודשים במקצוע ה־Straight Internship במחצית השניה של שנת הסטז'.

תפקיד הסטאז'ר, זכויותיו וחובותיו

סטז'ר לרפואה נמצא במעמד של תלמיד בלימוד מעשי ברפואה במוסד רפואי שאושר לעניין זה בהשגחתו של רופא מורשה ובמגבלות שהוטלו בהרשאה לסטז'. לפיכך, בהתאם להרשאתו, סטז'ר ברפואה:

 • יהיה שותף בכל הפעילות הרפואית וההוראתית של המחלקה בהשגחת הממונים עליו והדרכתם

 • חייב להישמע להוראות הממונים הישירים עליו בעת עבודתו

 • רשאי לעסוק ברפואה כמתלמד (סטז'ר) בהשגחת רופא מורשה במוסד רפואי

 • אינו רשאי להחליט לגבי: מרשם והוראות למרשם תרופתי, תעודת לידה, תעודת פטירה, חוות דעת רפואית המוגשת למשטרה, לצה"ל, לבית המשפט, תעודות לבתי המשפט, ואינו רשאי לחתום על תעודות אלה ועל תעודות רשמיות דומות בענייני רפואה

 • אינו רשאי להחליט לגבי שחרור פונים למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) ואינו רשאי להחליט לגבי שחרור חולים ממחלקות אשפוז או מכל מחלקה או מוסד רפואי אחר. כמו כן, אינו מוסמך לחתום על תעודות שחרור.

 • הרשאתו לעסוק ברפואה כמתלמד (סטז'ר) מוגבלת לתקופה הסטז' בבית החולים שבו הוצב

 • אינו רשאי לבצע תורנויות במחלקות אשפוז או במחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) ללא נוכחות של רופא מורשה במקום. ניתן להגדיר צוות הכולל רופא מורשה וסטז'ר תורנים בשתי מחלקות אשפוז זהות, כאשר העבודה תתחלק ביניהם בפיקוחו של הרופא המורשה.

הפיקוח על הסטז'

 • הפיקוח על הסטז' ייעשה על־ידי האחראי על הסטז' בביה"ח ובנוסף על־ידי ועדת הסטז' המשותפת לבתיה"ס לרפואה.

 • ועדת הסטז' מורכבת מארבעת נציגי בתיה"ס לרפואה בארץ המשמשים כמפקחים אזוריים.

 • למטרות הפיקוח על הסטז' יחולקו בתיה"ח כך שכל אחד מהם יהיה  צמוד לאחד מבתיה"ס לרפואה

 • הפיקוח על הסטז' יעשה על־פי החלוקה הבאה:

  • ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור ירושלים והסביבה (ביקור חולים, הדסה, קפלן, שערי צדק)

  • ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל־אביב יפקח על המרכזים הרפואיים באזור המרכז (אסף הרופא, וולפסון, מאיר, סוראסקי, רבין, שיבא)

  • ביה"ס לרפואה של הטכניון בחיפה יפקח על המרכזים הרפואיים באזור חיפה והצפון (ביה"ח לגליל המערבי/נהריה, בני-ציון, ברוך פדה/פוריה, הכרמל, הלל יפה, העמק, זיו/צפת, רמב"ם).

  • ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב יפקח על המרכזים      הרפואיים באזור הדרום ( ברזילי, יוספטל, סורוקה).

 • כל סטאז'ר יקבל פנקס לרישום תכנית הסטז' ממזכירות ביה"ס לרפואה שו סיים את לימודיו או מהאחראי על הסטז'רים בביה"ח.

  • עליו למלא בו את חודשי הסטז' ולקבל אישור מטעם מנהלי המחלקות והנהלת ביה"ח על מילוי חובת הסטז' בהתאם לתקנון זה ובזמן אמת

  • בתום הסטז' יוצג הפנקס וייחתם ע"י האחראי על הסטאז' בביה"ח, לאחר שהאחרון וידא ציון עובר בדפי ההערכה מכל מחלקה

  • הפנקס יוצג בפני הדיקן או הממונה מטעמו, אשר יאשר בחתימתו שהבוגר סיים את תכנית הסטז'.

  • הפנקס של בוגרי חו"ל ייחתם ע"י האחראי על הסטז' בביה"ח ויאושר ע"י מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות או מי מטעמו

  • בכל בי"ח שבו ילמדו סטז'רים, יהיה מנהל ביה"ח, או הממונה מטעמו, אחראי על ניהול הסטז'. מתפקידו יהיה לדאוג לחלוקת הסטז'רים ולימי העיון בביה"ח בהתאם לתקנון זה של פורום הדקאנים.

  • כל הנהלת ביה"ח יחד עם האחראי על הסטז' יקבעו מראש את תכנית הסטז' למשך השנה כולה לגבי כל סטז'ר ובתיאום איתו. כל חריגה מהתכנית מחייבת אישור מראש מטעם האחראי לסטז' בביה"ח.

  • בכל מחלקה שבה לומדים סטז'רים, ימנה מנהל המחלקה רופא שיהיה  אחראי להדרכתם במחלקה

  • בעיות וחילוקי דעות הנוגעים לענייני הוראה וביצוע הסטז', יובאו לידיעתו ולטיפולו של האחראי לסטז' בביה"ח, ואם לא נפתרו, יובא הנושא לטיפול המפקח האזורי לסטז'. בעיות שלא תמצאנה את פתרונן בדרג זה, תובאנה להחלטתה של ועדת הסטז' הארצית.

סטאז'ר שנכשל

 • סטזר שנכשל במקצוע חובה יחויב לחזור על המקצוע למשך תקופה זהה (ללא שכר) ולעבור בהצלחה בחינה  באותו מקצוע במחלקה שה ביצע את התקופה הנוספת ע"י מנהל המחלקה או מי מטעמו.

 • לסטז'ר שנכשל בפעם השניה באחד ממקצועות החובה, לא יומלץ על אישור העיסוק ברפואה

 • לבעיות חריגות של סטז'רים בוגרי הארץ המתעוררות בשנת הסטז' ולא באות על פתרונן באמצעים המקובלים, תוקם ועדה משותפת של שני בתיה"ס הנוגעים בדבר (ביה"ס שבו למד הסטז'ר, וביה"ס האחראי האזורי על הסטז', אלא אם כן מדובר באותו ביה"ס), לדון בספקות לגבי כשירותו להמשיך.

 • לגבי בוגרי חו"ל, יערך דיון כאמור בסעיף הקודם, על־ידי האחראי האזורי על הסטז' מטעם ועדת הסטז' ומנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

לתשומת לב הסטאז'רים: לכל סטאז'ר יש תיק אישי במזכירות הסטז'רים של ביה"ס לרפואה ובו מתוייקת כל ההתכתבות הקשורה בו.

סטז' והתמחות ברפואה
כנסים וקורסים בסורוקה