ועדת הלסינקי

נספחי SOP

​נספחים לפרק ד

הסכם שמירת סודיות (התחייבות חוקר שאינו עובד המוסד או סטודנט)
הצהרת מתרגם
נספחים 3  4  5  נוהל משרד הבריאות
תיעוד הדרכת לחץ דם וא.ק.ג למתאמות מחקר

נספחים לפרק ה

הסכם שמירת סודיות (חבר ועדה כתב התחייבות וסודיות)
הסכם שמירת סודיות (כתב התחייבות משקיף)
כתב מינוי לחבר ועדת הלסינקי

נספחים לפרק ו

הסכם שמירת סודיות (יועץ חיצוני כתב התחייבות)
טופס בקשת להוצאת נתונים ביצוע מחקר
טופס דרישה למידע מרשות המחקר
תבנית מסמך סדר היום
תבנית פרוטוקול הדיון

נספחים לפרק ט

הצהרה בדבר ניגוד עניינים במחקר
שאלון ליזם סיווג בקשות לניסוי מיוחד - שאיננו מיוחד

נספחים לפרק יב

טופס בקרת עומק

נספחים לפרק יג

בקרת תרופות מחקר ע"י בית המרקחת
טופס אישור קבלת מוצר המחקר
טופס בקשה לאישור אחסון מוצר המחקר במחלקה

נספחים לפרק טו

ID log - שמות המשתתפים בפועל כולל הקוד שניתן להם
N T F
patient enrolment log - רשימת המשתתפים בפועל
patient screening log - טופס סקירת משתתפים פוטנציאליים
site signature log -טופס האצלת סמכויות
טופס תיעוד ייעודי
כרטיס משתתף
רשימת חברי ועדה שנכחו בדיון
תיעוד הליך הסכמה טלפוני להורה שני
תיק מחקר

נספחים לפרק יח

הלסינקי כלכלי
טופס דיווח כלכלי
טופס הקמת לקוח
הסמכה של הועדה להתקשרויות עם חברות מסחריות למרכז רפואי רבין לדון בבקשות עד 150,000$

"חוזרים לחיים"