כללית און-ליין
מידע שימושי

תקנון עמוד הפייסבוק הרשמי של המרכז הרפואי קפלן

 

1. עמוד הפייסבוק מנוהל על ידי המרכז הרפואי קפלן (להלן: "הנהלת העמוד").

מטרת העמוד

א. מתן מידע עדכני למבקרים בעמוד הפייסבוק על הנעשה במרכז הרפואי קפלן, בתחומי העשייה השונים שבתחום אחריותה. המידע המוצג בעמוד הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף למידע רשמי המסופק על ידי המרכז הרפואי קפלן או לפי הוראות הדין.

ב. מתן פלטפורמה נוספת למבקרים בעמוד ויצירת ערוץ תקשורת בינם לבין המרכז הרפואי קפלן ואגפיו.

 2. להנהלת העמוד שיקול דעת מלא ובלעדי לגבי בחירת התכנים שיפורסמו בעמוד, והיא שומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם בעמוד זה, וכן לעדכן את תנאי השימוש המוצגים מעת לעת וללא התראה או אזכור מקדים מיוחד באמצעי המדיה השונים.

3. פנייה בעמוד אינה מהווה תחליף לפנייה בערוצים הרשמיים (כדוגמת פניות הציבור) ומהווה הסכמה להמשך הטיפול בנושא הפנייה בכל מסגרת רלוונטית אחרת לפי שיקול הדעת של הנהלת העמוד.

4. המרכז הרפואי קפלן ו/או כל גוף אחר הקשור אליה לא יישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הן במישרין והן בעקיפין עקב השימוש בעמוד זה ו/או במידע המפורט בו.

5. המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בעמוד זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

6. מובהר בזאת כי כל המידע בדף זה, לרבות עיצובו, קבצי המדיה שמועלים אליו, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג בדף שייך במלואו למרכז הרפואי קפלן ומהווה קניין רוחני שלה.

7. הנהלת העמוד מעוניינת לשמור על שיח תרבותי ומנומס. על המשתמשים לעשות שימוש בכבוד ובדרך ארץ לזולת, להתבטא באופן הגון ולהימנע מהשתלחויות, הספמה וגסויות.

8. הנהלת העמוד שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות אם החליטה שהתוכן איננו מתאים לפרסום. הנהלת העמוד רשאית להסיר מהעמוד תגובה, אם לפי שיקול דעתה תכנה עונה על אחד או יותר מסוגי התוכן הבאים:

א. תגובה בעלת אופי אלים ו/או פוגעני.

ב. תגובות חוזרות של משתמשים.

ג. תוכן שהעלה משתמש לא מזוהה/פיקטיבי.

ד. תגובות שאינן קשורות לנושא הפוסט.

ה. תוכן מסחרי ו/או פרסומי לרבות הודעות על קיום מפגשים/ סקרים/עצומות ואירועים שאינם נערכים על ידי המרכז הרפואי קפלן.

ו. תוכן הכולל פרטים מזהים של קטינים.

ז.תוכן הפוגע בזכויות של אחרים לרבות פגיעה בשמו הטוב של אדם/ פרטיותו/זכויותיו הקנייניות.

ח. תוכן גזעני, המעודד הסתה ו/או אפליה פסולה.

ט. תוכן המעודד את ביצועה של עבירה פלילית או עוולה אזרחית.

י. תוכל מסולף או מטעה.

יא. כל תוכן אחר שלדעת הנהלת העמוד הנו בלתי חולק או בלתי הולם. 

9. הנהלת העמוד  שומרת לעצמה את הזכות לחסום גישת משתמשים לעמוד אם לדעתה הפרו את אחד מהתנאים בתקנון זה וזאת לאחר שניתנה להם התראה מנומקת בדבר חסימתם גישתם לעמוד טרם חסימתם.

10. הנהלת העמוד רשאית לשנות ולעדכן תקנון זה בכל עת. וכן הינה רשאית להפסיק את ניהול העמוד ולסגור אותו בכל עת וככל שתמצא לנכון.